நர்மதா பதிப்பகம் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது!
08. மந்திர, யந்திர நூல்கள்
திருஷ்டி தோஷங்கள் விலக்கும் யந்திரங்கள் மந்திரங்கள்

திருஷ்டி தோஷங்கள் விலக்கும் யந்திரங்கள் மந்திரங்கள்

Rs. 60

Product Code :   0554
Book Name:   திருஷ்டி தோஷங்கள் விலக்கும் யந்திரங்கள் மந்திரங்கள்
pages:   80
Author:   ஸ்கே.எஸ். பதஞ்சலி ஐயர்
ISBN:  
Weight:   0.096 grm
சங்கடங்கள் அகற்றி மனச்சாந்தியளிக்கும் மந்திரங்க

சங்கடங்கள் அகற்றி மனச்சாந்தியளிக்கும் மந்திரங்க

Rs. 60

Product Code :   0558
Book Name:   சங்கடங்கள் அகற்றி மனச்சாந்தியளிக்கும் மந்திரங்க
pages:   104
Author:   கே.எஸ். பதஞ்சலி ஐயர்
ISBN:  
Weight:   0.171 grm
தொழில், வியாபாரத்தில் செல்வம் பெருக யந்திரங்களும் மந்திரங்களும்

தொழில், வியாபாரத்தில் செல்வம் பெருக யந்திரங்களும் மந்திரங்களும்

Rs. 80

Product Code :   0559
Book Name:   தொழில், வியாபாரத்தில் செல்வம் பெருக யந்திரங்களும் மந்திரங்களும்
pages:   128
Author:   கே.எஸ். பதஞ்சலி ஐயர்
ISBN:  
Weight:   0.128 grm
காரிய சித்தி தரும் மந்திரங்களும் யந்திரங்களும்

காரிய சித்தி தரும் மந்திரங்களும் யந்திரங்களும்

Rs. 70

Product Code :   0557
Book Name:   காரிய சித்தி தரும் மந்திரங்களும் யந்திரங்களும்
pages:   112
Author:   கே.எஸ். பதஞ்சலி ஐயர்
ISBN:  
Weight:   0.101 grm
ஸித்தர் யந்த்ர மந்த்ர சிந்தாமணி (யக்ஷிணீ வச்யம்)

ஸித்தர் யந்த்ர மந்த்ர சிந்தாமணி (யக்ஷிணீ வச்யம்)

Rs. 100

Product Code :   2060
Book Name:   ஸித்தர் யந்த்ர மந்த்ர சிந்தாமணி (யக்ஷிணீ வச்யம்)
pages:   160
Author:   எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN:  
Weight:   0.164 grm
ஸகல ஸெளபாக்யம் தரும் தெய்வீக மஹா யந்திர ராஜம்

ஸகல ஸெளபாக்யம் தரும் தெய்வீக மஹா யந்திர ராஜம்

Rs. 100

Product Code :   1198
Book Name:   ஸகல ஸெளபாக்யம் தரும் தெய்வீக மஹா யந்திர ராஜம்
pages:   224
Author:   எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN:  
Weight:   0.211 grm
ஸ்ரீ தேவதா உச்சாடன மந்த்ர ராஜம்

ஸ்ரீ தேவதா உச்சாடன மந்த்ர ராஜம்

Rs. 60

Product Code :   0567
Book Name:   ஸ்ரீ தேவதா உச்சாடன மந்த்ர ராஜம்
pages:   128
Author:   எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN:  
Weight:   0.134 grm
இஷ்ட சித்தி தரும் உபாஸனா மந்திரங்கள்

இஷ்ட சித்தி தரும் உபாஸனா மந்திரங்கள்

Rs. 100

Product Code :   1134
Book Name:   இஷ்ட சித்தி தரும் உபாஸனா மந்திரங்கள்
pages:   208
Author:   எஸ்.எஸ். ராகவாச்சார்யர்
ISBN:  
Weight:   0.194 grm
திருமுலர் திருமந்திரத்தில் மந்திர யந்திர ஜான யோகஙகள்

திருமுலர் திருமந்திரத்தில் மந்திர யந்திர ஜான யோகஙகள்

Rs. 60

Product Code :   0560
Book Name:   திருமுலர் திருமந்திரத்தில் மந்திர யந்திர ஜான யோகஙகள்
pages:   112
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.124 grm
மந்திர மாலிகா - பிரணவ இரகசியமும் இருபத்துநான்கு யந்திரங்களும்

மந்திர மாலிகா - பிரணவ இரகசியமும் இருபத்துநான்கு யந்திரங்களும்

Rs. 60

Product Code :   0563
Book Name:   மந்திர மாலிகா - பிரணவ இரகசியமும் இருபத்துநான்கு யந்திரங்களும்
pages:   128
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.096 grm
தெய்வீக யந்த்ர மந்திரங்களும் பிரயோக முறைகளும்

தெய்வீக யந்த்ர மந்திரங்களும் பிரயோக முறைகளும்

Rs. 100

Product Code :   0561
Book Name:   தெய்வீக யந்த்ர மந்திரங்களும் பிரயோக முறைகளும்
pages:   168
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.166 grm
சகல காரிய சித்தியளிக்கும் தமிழ் வேத மந்திரங்கள்

சகல காரிய சித்தியளிக்கும் தமிழ் வேத மந்திரங்கள்

Rs. 60

Product Code :   0120
Book Name:   சகல காரிய சித்தியளிக்கும் தமிழ் வேத மந்திரங்கள்
pages:   224
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.111 grm
மர்ம எண்களும் பஞ்சாட்சர ரகசியமும்

மர்ம எண்களும் பஞ்சாட்சர ரகசியமும்

Rs. 70

Product Code :   0564
Book Name:   மர்ம எண்களும் பஞ்சாட்சர ரகசியமும்
pages:   128
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.126 grm
செல்வத் திறவுகோல்

செல்வத் திறவுகோல்

Rs. 70

Product Code :   0565
Book Name:   செல்வத் திறவுகோல்
pages:   112
Author:   என். தம்மண்ண செட்டியார்
ISBN:  
Weight:   0.121 grm
புலிப்பாணி முனிவர் ஜாலத்திரட்டு

புலிப்பாணி முனிவர் ஜாலத்திரட்டு

Rs. 100

Product Code :   0568
Book Name:   புலிப்பாணி முனிவர் ஜாலத்திரட்டு
pages:   200
Author:   பி.எஸ்.ஆச்சார்யா
ISBN:  
Weight:   0.192 grm
Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)